Font: Pieta

<< Previous Photo 
Font: Pieta

Font: Pieta
15th century Font detail: Mary with the body of Jesus.
<< Previous Photo